fbpx

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja XXII , zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, ustanowiona przez Fundatora: Waldemara Sylwestra Lipińskiego , aktem notarialnym z dnia 13.01.2014 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego Statutu.

2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa 03-109,  ul. Połączona 18

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej , przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe. Mogą mieć one osobowość prawną.

§ 3

1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

2. Odpowiednikiem nazwy w języku angielskim jest: ?Foundation XXII?.

II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

1. Celem Fundacji jest  popularyzowanie prawidłowego przygotowania do pełnienia funkcji rodzica  oraz  popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a w szczególności:

a. Utworzenie platformy pozwalającej na interdyscyplinarną wymianę wiedzy o wpływie poszczególnych etapów wychowania na emocjonalnych rozwój jednostki

b. Edukacja w zakresie zrozumienia wpływu współczesnego rodzicielstwa na emocjonalny rozwój dziecka.

c. Kształtowanie postaw pozwalających na prawidłowe, z punktu widzenia emocjonalnego i fizycznego, wychowanie.

d. Działanie na rzecz integracji europejskiej.

e. Lobbing w zakresie działań niezbędnych do realizacji celów i misji Fundacji.

f. Promocja współpracy międzynarodowej w zakresie celów i misji Fundacji

g. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami, których celami statutowymi są: promocja świadomego rodzicielstwa i wychowania, dostosowanie edukacji do rzeczywistych potrzeb prawidłowego rozwoju jednostek, działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie misji Fundacji.

§ 6

  1. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez:a.   Organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.b.   Zawiązanie współpracy ze specjalistami z innych krajów Unii Europejskiej, z krajów europejskich nienależących do Unii Europejskiej, w tym krajów tzw. Partnerstwa Wschodniego, a także z krajów spoza Europy.c.   zgromadzenie grona specjalistów na bazie wiedzy których przygotowywane będą kolejne działania Fundacji.d.   Rzecznictwo interesów środowisk proedukacyjnych.e.   Organizowanie i wspieranie niedochodowej działalności wydawniczej promującej cele Fundacji.f.   Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.g.   Wspieranie działalności innych osób i instytucji, których cele są zbieżne z celami Fundacji.h.   Propagowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu.i.   Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz postawom antyspołecznym.j.   Zapobieganie wszelkim formom marginalizacji i wykluczenia społecznego.k.   Propagowanie postaw prospołecznych, w szczególności poprzez stymulowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wspólnoty lokalne i ponadlokalne.l.   niedochodowe programy badawcze mające dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych i ich uwarunkowań socjalnych i ekonomicznych.m.   niedochodowe programy szkoleń dla przyszłych rodziców.o.   Programy promocyjne służące rozwojowi świadomego rodzicielstwa.

p.   Programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

  1. Fundacja może współpracować z wszelkimi osobami i organizacjami zarówno rządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi jaki i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny jest z celami Fundacji.
  2. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowią:

a. fundusz założycielski Fundacji w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), z którego kwota 1000 zł (tysiąc złotych) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

b. dochody uzyskane przez Fundację

c. prawa nabyte przez Fundację.

§ 8

1. Dochodami Fundacji są :

a. darowizny, spadki, zapisy,

b. dotacje i subwencje oraz granty,

c. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochody z aktywów Fundacji,

e. odsetki od kwot zdeponowanych w bankach,

f. dochody z działalności gospodarczej.

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

IV. Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 9

1. Dla pozyskiwania środków na działalność statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy. Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje w szczególności (wg. PKD):

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

46.1.Z Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie.

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów

58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z pozostała działalność wydawnicza

63.12.Z działalność portali internetowych

70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

74.20.Z działalność fotograficzna

73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

V. Władze Fundacji.

§ 10

1. Organem władzy Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi nie więcej niż 3 osoby, powoływane na trzyletnią kadencję. Pierwszy oraz kolejny Zarząd Fundacji powołuje Fundator.

3. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu Fundacji. Prezesa Zarządu powołuje Fundator.

5. Prezes Zarządu Fundacji może odwołać członka Zarządu z uzasadnionych przyczyn w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

7. Prezes Zarządu Fundacji może powołać Dyrektora Fundacji. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

8. Dyrektor Fundacji pełni czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu.

9. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

10. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes.

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy:

a. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

b. kierowanie działalnością Fundacji i sprawowanie zarządu jej majątkiem,

c. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,

d. uchwalanie regulaminów,

e. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji,

f. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,

g. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wielkości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał ? zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

4. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się, co najmniej raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli jest na nim obecna, co najmniej połowa członków.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, zobowiązany jest wykonać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§12

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

a. w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie

b. w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu

2. W sprawach zwykłego zarządu członek Zarządu może działać samodzielnie.

Za sprawy zwykłego Zarządu uważa się zobowiązania finansowe nie przekraczające kwoty 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

3. Do przyjęcia przysporzenia na rzecz Fundacji wystarcza oświadczenie woli jednego członka Zarządu Fundacji.

4. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążenia nieruchomości Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu Fundacji.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 13

1. Zmiany Statutu dokonuje Prezes Zarządu Fundacji.

2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć istotnych celów Fundacji i jej nazwy.

§ 14

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidację przeprowadza Likwidator wyznaczony przez Prezesa Zarządu Fundacji, któremu w okresie likwidacji przysługują uprawnienia Zarządu.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie na cele statutowe Fundacji.

§ 15

1. Organizację wewnętrzną Fundacji określa ?Regulamin organizacyjny? uchwalony przez Zarząd Fundacji.

© 2024 Fundacja XXII
Designed by GravityOwl
Illustrations by Icons8